French renaissance oak vitrine
French renaissance oak vitrine
Article: 8160853  |   French renaissance  |   Year: 1880